RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI

Gospodarstwo Agroturystyczne „Spanie u Danusi”

Danuta Machała

& 1. Administrator danych osobowych gości Gospodarstwo Agroturystyczne „Spanie u Danusi;   Danuta Machała

Administratorem danych osobowych gości jest Właściciel obiektu.

& 2. Inspektor ochrony informacji:

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail:danuta66@onet.eu 

& 3. Cele przetwarzania danych osobowych gości obiektu Gospodarstwo Agroturystyczne  „Spanie u Danusi

Celem, dla których właściciel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych.

Ponadto celem przetwarzania przez właściciela jest:

1.  Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez właściciela w związku z poniesioną przez niego szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Właściciela.

2.      Udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych.

3.      Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gościa obiektu Gospodarstwo Agroturystyczne „Spanie u Danusi

Właściciel nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych i innych.

 

& 4. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe:

Właściciel nie przekazuje danych osobowych chyba, że niezbędnych przypadkach procesowych.

& 5. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń   podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, zniszczenie nastąpi po wygaśnięciu umowy z Gościem obiektu Gospodarstwo Agroturystyczne „Spanie u Danusi

Zniszczenia dokonuje Właściciel obiektu.     

& 6. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;wszystkie czynności winny być przeprowadzane podczas pobytu Gościa zameldowanego czasowo na terenie obiektu. Pytania można również zadawać na adres e-mail danuta66@onet.eu

& 7. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem dach osobowych:

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

& 8. Wymóg podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Właścicielowi zawarcie umowy na usługi noclegowe.

 

 

Script logo